माँ सरस्वती वंदना (Saraswati Vandana)

  • Home
  • Mantra
  • माँ सरस्वती वंदना (Saraswati Vandana)

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता। 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना॥ 

या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। 

सा माम् पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥1॥

शुक्लाम् ब्रह्मविचार सार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम्। 

वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌॥ 

हस्ते स्फटिकमालिकाम् विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम्‌। 

वन्दे ताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् बुद्धिप्रदाम् शारदाम्‌॥2॥

Leave A Comment

Cart

No products in the cart.

Create your account